Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona warthogtimer.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę warthogtimer.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę warthogtimer.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony warthogtimer.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie warthogtimer.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
USŁUGODAWCA – Marek Czuma wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Riotech Factory Marek Czuma, adres siedziby: Łódź, ul. Łucji 66. 91-491 NIP: 7262668464, REGON: 368611388, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej do komunikacji: warthogteam@warthogtimer.com, tel. 501599963.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • pomiar czasu (timer)
  • tworzenie list rzeczy do zrobienia (listy ToDo)
  • gromadzenie wiedzy
  • udostępnianie informacji innym użytkownikom
  • i inne.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne w ograniczonym formacie - w ramach konta standard udostępnione są wszystkie funkcjonalnosci dostępne w serwisie, przy czym niektóre z nich posadają ograniczenia (możliwość korzystania z maksymalnie jednej umiejętności oraz maksymalnie dwóch list ToDo)

ZASADY KONTA PREMIUM ORAZ PŁATNOŚCI

Konto premium (dające możliwość nieograniczonego korzystania z usług oferowanych w ramach aplikacji Warthog Timer) zakupić można przy użyciu karty kredytowej. Całść transakcji obsługiwana jest przez firmę PayLane Sp. Z.O.O. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. W celu dokonywania płatności aplikacja przekazuje dane Użytkownika niezbędne do dokonania płatności takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu do firmy PayLane.

Płatność następuje z góry w okresach miesięcznych lub rocznych (w zależności od preferencji użytkownika). Płatność zostaje odnowiona po wyznaczonym okresie (na co użytkownik wyraża zgodę), przy czym użytkownik może w prosty sposób zrezygnować z następnej płatności.

Konto premium może zostać również przerwane, po kontakcie użytkownika przez email warthogteam@warthogtimer.com. W takiej sytuacji użytkownikowi zwracane są pieniądze proporcjonalnie do wykorzystanego czasu.szenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Logo Polskich e-płatności (PayLane Sp. Z.O.O.):
Polskie eplatnosci f006d5a5d3f2f623bced11a1dea8c8fb40dc00452cd81e356b1eae6346a37655

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin i polityka prywatności